Begrippenlijst

Alle begrippen, en de bron, worden in de Begrippenlijst goed toegelicht. Hieronder een selectie van begrippen:

Aantal uren temperatuuroverschrijding per jaar (gewogen temperatuuroverschrijding).

Overig gebouwde objecten kennen (meestal) geen postcode en geen huisnummer. Het veld adresaanduiding wordt toegekend aan overig objecten om deze eenduiding individueel te herkennen. Voorbeeld PAR-01, BER-001. Binnen Vastgoedtabel wordt geadviseerd om als voorloop van de adresaanduiding altijd de eenheiddetailsoort-code van de betreffende vastgoedeenheid te gebruiken (BER, PAR, GAR). Dit vervolgens gevolgd door een scheidingsteken (-) en een nummer bestaande uit 3 cijfers.

Objecten waaraan in de BAG adressen kunnen worden toegekend. Dit geldt enkel voor verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

De appartementsindex is het nummer waarmee het appartement in de splitsingsakte aangewezen wordt.  

Een appartementsrecht is het exclusieve recht of de bevoegdheid tot privégedeelte krijgt van het Kadaster een indexnummer (uniek volgnummer). Een appartementsrecht wordt bijvoorbeeld omschreven als: “het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 1000A-1”. Ook in de hypotheekakte wordt deze aanduiding gebruikt. In appartementsrechten kan het volgende worden gesplitst: -een perceel of gebouw -een erfpachtrecht -opstalrecht -een eerder onstaan appartemenstrecht.

Locatie (url) om de externe verhuuradministratie aan te kunnen roepen, waabij Vastgoedtabel bij het aanroepen het VHE-nummer mee kan geven. Endpoint in combinatie met het door Vastgoedtabel geleverde VHE-nummer maakt het mogelijk om vanuit Vastgoedtabel direct door te starten naar de betreffende verhuureenheid in de verhuuradminstratie.

Energie-index. Gevuld wanneer de opname NIET met een NTA 8800 rekenmethodiek is gebeurd.

Recht waarmee de erfpachter een onroerend goed mag gebruiken dat aan de erfverhuurder (meestal de gemeente) toebehoort. De erfpachter betaalt hiervoor aan de erfverhuurder op vaste tijdstippen een geldsom of een vergoeding in natura.

Erfpachtcanon is een geldsom die de erfpachter verplicht is om aan de eigenaar te betalen, op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen. (https://tax.kadaster.nl/doc/begrip/Erfpachtcanon)

De geldsom of vergoeding in natura behorend bij het een erfpachtovereenkomst.

Een gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. De term ‘gebouw’ wordt in het dagelijkse taalsgebruik gebruikt als synoniem voor pand, maar word ook gebruikt om een cluster can aaneengesloten panden (een blok) aan te duiden. Bijvoorbeeld een flatgebouw of een aaneengsloten rij eengezinswoningen. Een oud pand en een nieuw pand kunnen samen een gebouw vormen.

Verbijzondering van een gebouw. Denk aan een gebouw bestaande uit portiekwoningen met 6 portieken. Voor iedere portiek kan een eigen gebouwdeel worden aangemaakt en kunnen de vastgoedeenheden gekoppeld worden die zich binnen de betreffende portieken bevinden.

Verzameling van éen of meerdere gebouwen die in dezelfde bouwstroom (project) zijn gerealiseerd.

Driven by our strong company values

Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Integrity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Professionalism

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Health & Safety

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Green Building

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Customer Focus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Combined ShapeCreated with Sketch.

an Integrated Team of Experts dedicated to
exceeding our client's expectations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

© 2024, Vastgoedtabel, Alle rechten voorbehouden

Contact