Waarom Vastgoedtabel.nl

Om de volledigheid en kwaliteit van vastgoeddata te waarborgen. Door deze vastgoeddata vervolgens eenvoudig beschikbaar te maken voor woningcorporaties en daartoe geautoriseerde ketenpartners. Hierdoor zal een verbeterd inzicht ontstaan in het vastgoed waardoor betere besluitvorming mogelijk wordt. Vastgoedtabel.nl is één landelijke vastgoedcartotheek, gebaseerd op een sterk fundament van landelijke basisregistraties waarbij het fysieke vastgoed centraal staat, de vastgoedeenheden (VGE’s).  Uniforme en eenduidige opslag van vastgoeddata waardoor de kwaliteit en daarmee de betrouwbaarheid van vastgoeddata enorm verbetert. Eén waarheid, beheerd en onderhouden door de vastgoedketen.

Eén waarheid

Het applicatielandschap van woningcorporaties bestaat doorgaans uit meerdere oplossingen. Naast een primair (ERP) systeem worden (expert) oplossingen ingezet voor: portfolio- en assetmanagement, samenstellen van begrotingen, energie, klantenservice, uitvoeren van inspecties, etc. Voor een efficiënte bedrijfsvoering en betrouwbare informatievoorziening is het van belang dat alle oplossingen met dezelfde gegevens werken, Vastgoedtabel.nl zorgt hiervoor. In tegenstelling tot primaire (ERP) systemen is vastgoedtabel.nl namelijk gebaseerd op de fysieke wereld (percelen en gebouwen) en niet op de administratieve wereld (verhuureenheden). Door deze werelden in vastgoedtabel.nl op elkaar af stemmen, kunnen vanuit één bron, vastgoedtabel.nl, alle oplossingen van dezelfde data worden voorzien: één waarheid!  

Volwaardigheid eigendomsregistratie

In de Vastgoedtabel.nl worden niet alleen de gebouwen (BAG-panden en BAG-verblijfsobjecten) vastgelegd maar ook de percelen (BRK). Door naadloos aan te sluiten met het Kadaster, wordt ervoor gezorgd dat al het vastgoed van een eigenaar  ook wordt geregistreerd en wordt gewaardeerd.

Optimaliseren ketensamenwerking

Bij het ontwikkelen en het beheren van vastgoed zijn gedurende de levenscyclus van het vastgoed een groot aantal partijen betrokken. Momenteel leggen al deze partijen gegevens vast in hun eigen systemen. Door gegevens centraal en eenduidig vast te leggen en deze met alle betrokken partijen te delen, wordt veel efficiënter samengewerkt. Bijkomend voordeel is dat gegevens niet verloren gaan wanneer een eigenaar of ketenpartner wijzigt of wanneer systemen worden vervangen. 

Verlagen bedrijfslasten

De bedrijfslasten worden verlaagd door gegevens centraal vast te leggen (één waarheid) en door in de keten optimaal samen te werken. Door gebruik te maken van  koppelingen met systemen van ketenpartners wordt de technische cartotheek automatisch bijgewerkt waardoor nog eens van een extra kostenreductie sprake is. Het uit een groot aantal verschillende systemen samenbrengen van vastgoeddata om de juiste informatievoorziening te verkrijgen is niet langer noodzakelijk. Er hoeft niet langer kostbare tijd gestoken te worden in het koppelen, importeren, exporteren en controleren van vastgoeddata over verschillen systemen heen.  

Verhogen datakwaliteit

Gegevens van de landelijke basisregistraties vormen het fundament van vastgoedtabel.nl. De basis wordt gevormd door de eigendom- en perceelgegevens uit het Kadaster BRK. Vervolgens aangevuld met de adresgegevens uit het Kadaster BAG en de Gemeente, Wijk en Buurt indeling van het CBS.  Door de gegevens vanuit het primaire systeem hier tegen af te zetten, kunnen eenvoudig de verschillen worden vastgesteld en geanalyseerd. Fouten in de landelijke basisregistraties worden aan het Kadaster door gegeven om ervoor te zorgen dat ook de datakwaliteit van het Kadaster toeneemt.  Wat betreft de naamgeving en de codering van de bouwkundige elementen in de technische Cartotheek sluit Vastgoedtabel.nl aan bij de Elementenmethode NL/SfB. Wij hebben gekozen voor de officiële lijst die door BNA en STABU is samengesteld. 

Direct beschikbaar

Vastgoedtabel.nl is direct beschikbaar voor gebruik. Een lokale installatie en configuratie is niet nodig omdat vastgoedtabel.nl via Microsoft Azure Cloud wordt aangeboden.  

Voor Vastgoedtabel.nl  hoeven geen langlopende dure contracten te worden afgesloten, Vastgoedtabel.nl wordt aangeboden op basis van een maandelijks abonnement. 

Keuzevrijheid & wendbaarheid

Door gegevens centraal en eenduidig gedurende de gehele levenscyclus van het vastgoed vast te leggen, wordt een vastgoedeigenaar maximale keuzevrijheid en wendbaarheid geboden. Niet alleen wat betreft de keuze van ketenpartners maar ook wat betreft de keuze voor (software) systemen. Vastgoed gegevens hoeven niet meer te worden geconverteerd en gaan hierdoor ook niet meer verloren. Vastgoedtabel.nl biedt een toekomst vaste oplossing. 

 

Veilig & Schaalbaar

De vastgoedeigenaar heeft te allen tijde de regierol. De eigenaar bepaalt door middel van autorisatie wie toegang tot de gegevens heeft en wie deze mag raadplegen en/of wijzigen. De wijzigingen worden gelogd zodat altijd zichtbaar is wie en wanneer welke gegevens heeft gewijzigd.  

Vastgoedtabel.nl draait op het Microsoft Azure Cloud platform en maakt gebruik van de Microsoft dubbele authenticatie.  

De oplossing is hiermee maximaal schaalbaar en optimaal beveiligd.   

Fundament voor vernieuwing

Omdat Vastgoedtabel.nl naadloos aansluit op de landelijke basisadministraties en gebaseerd is op standaarden kan eenvoudig aansluiting worden gevonden op toekomstige vernieuwingen en inzichten.  

Hierbij moet worden gedacht aan uitdagingen op het gebied van ‘internet of things’, ‘circulaire economie’ en ‘big data’.  

Hierop kan alleen maar worden aangesloten als het fundament robuust en gestandaardiseerd is.  

Open

Bij Vastgoedtabel.nl staat het openstellen van het systeem en het maximaal beschikbaar maken van gegevens voor geautoriseerde derde partijen voorop. Samenwerken en het delen van gegevens zitten in het DNA van Vastgoedtabel.nl. De informatie binnen Vastgoedtabel.nl zal volledig via goed gedocumenteerde API’s en webservices worden ontsloten. Samenwerking met andere softwareleveranciers vormt het fundament voor ons succes. Nieuwkomers in de sector helpen we graag met een vliegende start. Focus komt te liggen op het toevoegen van (functionele) waarde in plaats van complexe techniek in koppelingen en integraties.

De overheid heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in landelijke basisregistraties zoals BRK, BAG en WOZ. Ieder perceel en gebouw is door middel van een nummer uniek gemaakt. Wat voor een natuurlijk persoon het BSN-nummer is, is voor een gebouw het BAG-nummer. Ook zijn de percelen (BRK), gebouwen (BAG) en WOZ objecten met elkaar gekoppeld waardoor een robuust fundament is gelegd. Voor vastgoedeigenaren- en beheerders is dit alleen niet voldoende, zij wensen namelijk ook gegevens vast te leggen die van belang zijn voor de exploitatie en waardering van het vastgoed. Hierin voorziet Vastgoedtabel.nl.